GBLS có thể giúp tôi không?

GBLS cung cấp trợ giúp miễn phí pháp lý dân sự (không phải hình sự) cho những người có lợi tức thấp ở Boston và thêm ba mươi mốt thành phố (Xin xem danh sách thị xã trong vùng cung cấp dịch vụ của GBLS ). Chúng tôi cung cấp trợ giúp bao gồm tư vấn pháp lý cho đến đại diện toàn vụ tùy theo nhu cầu khách hàng.

Biết gọi ai và ở đâu để được giúp đỡ trên toàn Massachusetts

Dịch vụ pháp lý Boston (GBLS) có thể giúp quý vị nếu

  1. Vấn đề pháp lý của quý vị là dân sự, không phải hình sự.
  2. Quý vị sống trong phạm vi dịch vụ của chúng tôi, bao gồm Thành phố Boston và 31 thành phố, thị xã lân cận. (Xin xem danh sách thành phố trong phạm vi dịch vụ của GBLS).
  3. Lợi tức nằm trong bản hướng dẫn dưới đây. (Tìm xem lợi tức quý vị có hợp lệ không.)
  4. GBLS cũng phục vụ người cao niên (60 tuổi trở lên) ở những thị xã sau: Acton, Bedford, Boxborough, Burlington, Carlisle, Concord, Harvard, Lexington, Lincoln, Littleton, Maynard, North Reading, Reading, Stow và Wilmington).

Quý vị có thể trở thành khách hàng qua một số cách: 

  1. Gọi cho Văn phòng Chánh trong giờ làm việc: Thứ Hai tới Thứ Sáu, 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều.
  2. Tới Văn phòng Chánh trong giờ tiếp khách vãng lai: 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể được luật sư tiếp trong ngày. Ngược lại, quý vị có thể được cho một cái  hẹn vào ngày khác với một luật sư.
  3. Tham dự  một buổi hướng dẫn pháp lý ở Văn phòng Chánh hay tại một trung tâm cộng đồng trong vùng.   Xem danh sách các địa điểm tại đây.
  4. Nếu quý vị bị tàn phế và cần tiện nghi để tiếp cận dịch vụ của chúng tôi, xin gọi số 617-371-1234, 800-323-3205 (miễn phí) hay 617-371-1229 (TDD).

Mọi dịch vụ miễn phí cho những khách hàng hợp lệ.  Hãy gọi cho văn phòng để biết thêm chi tiết và các chương trình khác kể cả các buổi hướng dẫn pháp lý và giới thiệu đến những luật sư không tính lệ phí.

 Vùng dịch vụ

Acton* Canton Lexington* Norwell Waltham
Arlington Carlisle* Lincoln* Quincy Watertown
Bedford* Chelsea Littleton* Randolph Weymouth
Belmont Cohasset Malden Reading* Wilmington*
Boston Concord* Maynard* Revere Winchester
Boxborough* Everett Medford Scituate Winthrop
Braintree Harvard* Melrose Somerville Woburn
Brookline Hingham Milton Stoneham  
Burlington* Holbrook Newton Stow*  
Cambridge Hull North Reading* Wakefield

*Chỉ phục vụ quý vị cao niên (trên 60 tuổi).    

Bản hướng dẫn lợi tức hợp lệ GBLS năm 2023

Quý vị cao niên không bị giới hạn bởi các nguyên tắc liên quan đến bản hướng dẫn lợi tức.  Và quý vị thụ hưởng Medicare cũng không bị giới hạn bởi bản hướng dẫn lợi tức khi tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý liên quan đến các vấn đề Medicare.

Cở gia đình 125% Lợi tức mỗi tuần 125% Lợi tức mỗi tháng 125% Lợi tức mỗi năm  
1 $350 $1,519 $18,225  
2 $474 $2,054 $24,650  
3 $598 $2,590 $31,075  
4 $721 $3,125 $37,500  
5 $845 $3,660 $43,925  
6 $968 $4,196 $50,350  
7 $1,092 $4,731 $56,775  
8 $1,215 $5,267 $63,200  

Cở gia đì Thêm $6,425/năm; $535/tháng, $124/tuần cho mỗi thành viên trong gia đình kế tiếp