Những vấn đề pháp lý

Văn phòng chánh của Dịch vụ Pháp lý Boston ở khu đô thị Boston. Chúng tôi cũng có một sồ nơi mở hồ sơ tại những cộng đồng nơi khách hàng sống và làm việc. Xin xem Địa điểm Dịch vụ để có danh sách các nơi mở hồ sơ và giờ giấc.

Biết gọi ai và ở đâu để được giúp đỡ trên toàn Massachusetts

Dưới đây là danh sách các vùng pháp lý ưu tiên và các loại dịch vụ luật sư và tư vấn viên của chúng tôi có thể trợ giúp:

Hỗ trợ người cao  niên

 • Gia cư/ quyền người thuê mướn
 • Các vấn đề về nhà dưỡng lão
 • Bảo vệ chống quyền giám hộ và quyền bảo vệ
 • Quyền lợi y tế như Medicaid và Medicare
 • An sinh xã hội và SSI
 • Quyền lợi của cựu chiến binh
 • Tem phiếu thực phẩm

Hỗ trợ việc làm

 • Lưong (không trả, lương tối thiểu, giờ phụ trội)
 • Lợi tức trong thời gian không có việc làm
 • Tiếp cận chương trình huấn nghệ
 • Tiếp cận tín dụng thuế và tư vấn  thuế vụ
 • Thông tin hồ sơ tội phạm hình sự (CORI)
 • Vận động chính sách công về trả tiền nghĩ bệnh, quyền lợi của người làm việc tạm thời, nghĩ hộ sản, thất nghiệp

Hỗ trợ gia đình

 • Lệnh ngăn chặn (cho người bị hành hạ và con cái)
 • Hoạch định an toàn nhằm ngăn ngừa sự hành hạ
 • Ly dị
 • Nuôi dưỡng và/hay lênh thăm viếng an toàn
 • Truy tìm phụ hệ
 • Cấp dưỡng con cái

Trợ giúp tàn phế

 • Xin trợ cấp
 • Chăm sóc sức khỏe ( gồm Medicaid hay các chương trình bảo hiểm công khác) và phương tiện di chuyễn
 • Nhận được hay giữ trợ cấp An sinh xã hội hay trợ cấp SSI tàn phế

Trợ giúp về gia cư

 • Nhà bị vỡ nợ
 • Nợ áp đặt
 • Phá sản/giảm nợ
 • Bán không công bằng
 • Trợ cấp gia cư liên bang/Chương 8
 • Trục xuất
 • Nơi trú ẩn khẩn cấp và Nhà chuyển tiếp
 • Các vấn đề về thuê mướn

Trợ giúp về Di trú

 • Tỵ nạn và /hay nơi trú ẩn an toàn
 • Bảo vệ người sống sót sau bạo hành trong gia đình, tấn công tình dục và các tội hình sự khác
 • Chuẩn bị hồ sơ
 • Gia đình đoàn tụ
 • Bảo vệ nhân đạo
 • Bảo vệ khỏi bị trục xuất

Đại diện về DTA, trợ cấp tiền mặt, tem phiếu thực phẩm và nhiều hơn nữa:

 • Trợ cấp tiền mặt TAFDC cho những gia đình có con nhỏ và phụ nữ có thai
 • Trợ cấp tiền mặt EAEDC cho những người tàn phế, già cả, người chăm sóc sống với người tàn phế và vài gia đình có thể  được TAFDC
 • Tem phiếu thực phẩm (SNAP)
 • Trợ cấp Chăm Sóc Trẻ cho nhữngngười nhận TAFDC và những người khác
 • Trợ giúp xin trợ cấp bao gồm trở ngại trong việc nộp đơn, đơn bị từ chối, giảm và cắt trợ cấp, bảo đảm đúng số tiền trợ cấp, chế tài và những trừng phạt khác ảnh hưởng đến trợ cấp
 • Quyền theo đuổi học vấn và huấn luyên trong khi nhận TAFDC và tiếp cận các chương trình
 • Trợ cấp di chuyển cho người nhận TAFDC và người nhận trợ cấp trước đây
 • Tư vấn và đại diện cho di dân hợp lệ
 • Giúp đỡ cho những người bị hạn chế về Anh ngữ đối phó với DTA và các cơ quan chăm sóc trẻ khác và ban cưởng chế  cấp dưỡng cho con thuộc DOR
 • Giúp khách hàng TAFDC và những người nhận trợ cấp củ về những vấn đề cấp dưỡng cho con
 • Miễn trừ khỏi giới hạn thời gian nhận TAFDC và đòi hỏi đi làm.