Vùng dịch vụ

Xin gọi một trong những số dưới đây nếu cần trợ giúp về pháp lý. Một tư vấn viên sẽ nói chuyện với quý vị và xác định xem GBLS có thể giúp hay không.  Ngay cả khi chúng tôi không nhận trường hợp của quý vị, chúng tôi cũng có thể giới thiệu những nơi khác để giúp giải quyết vấn đề của quý vị.

Biết gọi ai và ở đâu để được giúp đỡ trên toàn Massachusetts
 

Hãy liên lạc với GBLS tại:

Văn phòng chánh
197 Friend Street
Boston,  MA  02114

617-371-1234
800-323-3205 (số miễn phí)


Giờ: Thứ Hai – Thứ Sáu,  9 giờ sáng tới 5 giờ chiều
Hướng dẫn: Xem Bản đồ Google

Dịch vụ pháp lý Cambridge và Somerville

60 Gore St.
Cambridge, MA  02141
617-603-2700

Giờ: Thứ Hai – Thứ Sáu,  9 giờ sáng tới 5 giờ chiều
Hướng dẫn: Xem Bản đồ Google

Các địa điểm Toán Tiếp cận Á châu mở hồ sơ

South Cove Community Health Center
885 Washington St.
Boston, MA 02111
617-482-7555

Giờ: Thứ Hai,  10 giờ sáng tới trưa
Hướng dẫn: Xem Bản đồ Google

Hội Chinese Progressive
28 Ash St.
Boston, MA 02111
617-357-4499

Giờ: Thứ Hai, 1g30 tới 4g30; Xin gọi làm hẹn
Hướng dẫn: Xem Bản đồ Google

Viet AID

42 Charles Street, Suite E
Dorchester (Field’s Corner), MA
617-822-3731

Giờ: Thứ Ba, 2 giờ tới 4 giờ chiều
Hướng dẫn: Xem Bản đồ Google

Chương trình tư vấn về Medicare

Vùng Boston:      1-800-323-3205
Vùng Worcester:    1-800-649-3718
Vùng Springfield:    1-800-639-1109